Vietnamese Language - Help Tiếng Việt - Trợ giúp

Câu hỏi thường gặp, Bắt đầu - Cách sử dụng CRM hạng nhất

Todd Collins avatar
9 articles in this collection
Written by Todd Collins
FAQ's - Tiếng Việt

FAQ: Câu hỏi thường gặp: Làm cách nào để thay đổi mật khẩu? How do I change password?

Một giải thích ngắn gọn về cách thay đổi mật khẩu của bạn trong Hồ sơ của bạn trong First Freight CRM
Todd Collins avatar
Written by Todd Collins
Updated over a week ago

FAQ: Câu hỏi thường gặp: Làm cách nào để thay đổi ngôn ngữ hiển thị CRM? How do I change CRM display language?

Giải thích ngắn gọn về cách thay đổi ngôn ngữ hiển thị trong First Freight CRM
Todd Collins avatar
Written by Todd Collins
Updated over a week ago

FAQ: Làm cách nào để điều chỉnh múi giờ của tôi? How Do I Adjust My Time Zone?

Giải thích ngắn gọn về cách thay đổi múi giờ của bạn
Todd Collins avatar
Written by Todd Collins
Updated over a week ago

FAQ: Câu hỏi thường gặp: Làm cách nào để thêm "Sự kiện" như Cuộc gọi & cuộc họp vào Lịch của tôi? How Do I Add Calls & Meetings to my Calendar?

Giải thích ngắn gọn về cách thêm "Sự kiện" như Cuộc gọi & cuộc họp trong CRM
Todd Collins avatar
Written by Todd Collins
Updated over a week ago

FAQ: Câu hỏi thường gặp: Làm cách nào để đồng bộ hóa với Gmail? How do I sync with GMail?

Giải thích ngắn gọn về cách đồng bộ hóa Lịch CRM với GMail
Todd Collins avatar
Written by Todd Collins
Updated over a week ago

FAQ: What Are "Sales Teams"? "Đội ngũ bán hàng" trong First Freight CRM là gì?

Giải thích ngắn gọn về "Đội ngũ bán hàng"
Todd Collins avatar
Written by Todd Collins
Updated over a week ago